image
[X]

Informacja

Korzystanie z serwisu bez zmian ustawień obslugi plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urzadzenia. Strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, aby dostosować nasz serwis do potrzeb klienta. Podobne techniki mogą również wykorzysytwać współpracujące z nami firmy badawcze. W Twoim programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 • Regulamin

Postanowienia ogólne

§ I. Serwis

 1. Administratorem i właścicielem serwisu www.szukam-inwestora.com.pl jest firma Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000283984,
 2. Regulamin korzystania z usług serwisu szukam-inwestora.com.pl zwany jest w dalszej części Regulaminem.
 3. Serwis szukam-inwestora.com.pl zwany jest w dalszej części Serwisem.
 4. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, jest udostępnienie Użytkownikom i Odwiedzającym wspólnej bazy, na której będą zamieszczane Oferty związane z inwestycjami biznesowymi.

§ II. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o, hasło w cudzysłowu, rozumie się przez to:

 • "Administrator" - osoba zarządzająca i prowadząca Serwis, właściciel Serwisu
 • "Archiwum Serwisu" - baza Ofert wygasłych (po upływie 6 miesięcy od ich umieszczenia w Serwisie) lub usuniętych przez Administratora bądź ogłoszeniodawcę
 • "Doradca" - osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie jako Doradca
 • "Formularz" - formularz elektroniczny, zamieszczony na stronach Serwisu pod poszczególnymi jego działami, miejsce wpisywania danych przez Użytkownika dotyczących danej Oferty
 • "Konto" - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu login’u i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego ma on możliwość wprowadzenia oferty. Hasło i Login mogą być zmieniane przez Użytkownika także po założeniu Konta. Użytkownik w całości odpowiada za posługiwanie się hasłem do Konta i jest zobowiązany do utrzymania go w ścisłej tajemnicy przed jakimikolwiek innymi osobami. Administrator zaleca wybór takiego Hasła, aby nie było możliwe jego odgadnięcie przez osoby trzecie i jednocześnie jego zmianę co jakiś czas dla bezpieczeństwa swojego Konta na Serwisie. Login nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 • "Login" - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
 • "Odwiedzający"- osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu bez zarejestrowania.
 • "Oferta" - podstawowa jednostka treści serwisu szukam-inwestora.com.pl, umieszczona przez Użytkownika lub Doradcę w postaci treści i zdjęć (JPG) stanowiąca propozycję biznesową złożoną na piśmie przez Użytkownika lub Doradcę za pośrednictwem Serwisu. Przedmiotem Oferty nie może być „publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdzie przez papiery wartościowe uznaje się zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 184. poz 1539 z późn. zm):
  a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);
 • "Regulamin" - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 • "Serwis" - serwis internetowy: „www.szukam-inwestora.com.pl” oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 • "Użytkownik" - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w Serwisie i posiadająca w Serwisie Konto.

§ III. Własność intelektualna

 1. Prawa autorskie do treści Serwisu zawarte na stronach internetowych, za wyłączeniem treści samych Ofert, przysługują wyłącznie właścicielowi Serwisu szukam-inwestora.com.pl. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie, czy przetwarzanie wszelkich treści Serwisu, w tym zamieszczonych w nim Ogłoszeń, wymaga zgody właściciela Serwisu szukam-inwestora.com.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Rejestracja w Serwisie

§ IV. Formularz

 1. W celu czynnego korzystania z Serwisu, Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie zamieszczonego w Serwisie Formularza.
 2. Pola Formularza oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, a ich niewypełnienie skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania danego Użytkownika.

§ V. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do edycji i dokonania zmian w swoich danych oraz ma prawo do zmiany hasła oraz do usunięcia z bazy.
 4. Użytkownik może wnioskować o usunięcie swojego profilu z Serwisu poprzez kontakt z Administratorem.

Publikacja Ofert

§ VI. Zamieszczanie Ofert

 1. Aby dodać Ofertę do Serwisu należy być zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikiem i wypełnić odpowiedni Formularz służący do zamieszczenia Oferty w Serwisie.
 2. Formularz jest dostępny poprzez funkcję "DODAJ OFERTĘ" dostępną na „STRONIE GŁÓWNEJ” oraz w „MENU” głównym.
 3. Wypełnienie Formularza odbywa się w następujący sposób:
  a) wybór odpowiedniego typu Oferty,
  b) wypełnienie Formularza poprzez wpisanie danych co najmniej we wskazanych jako obowiązkowe polach,
  c) zatwierdzenie treści Oferty po kliknięciu pola „DODAJ”.
 4. W każdej chwili zalogowany Użytkownik może edytować lub usunąć z Serwisu zamieszczoną przez siebie Ofertę.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Oferty, a także jej usunięcia lub nie zaakceptowania w przypadku, gdy:
  a) zostanie stwierdzone naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu
  b) zostanie stwierdzone naruszenie przepisów prawa lub zasad ogólnie przyjętych norm społecznych;
  c) nie wszystkie obowiązkowe pola w Formularzu zostaną wypełnione.
 6. Administrator ma także prawo modyfikowania lub usuwania treści oraz materiałów w momencie kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.
 7. Od momentu zamieszczenia Oferty, z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej, jest ona widoczna w Serwisie przez 6 (sześć) miesięcy, a następnie zostaje przeniesiona do Archiwum.
 8. W terminie 7 (siedem) dni oraz ponownie na 1 (jeden) dzień przed końcem ważności Oferty (upływu 6 miesięcznego okresu jej umieszczenia w Serwisie), Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora Serwisu drogą elektroniczną, na adres wskazany w profilu Użytkownika, o zbliżającym się terminie aktualności Oferty.
 9. W terminie 7 (siedem) dni od otrzymania pierwszego powiadomienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, Użytkownik będzie miał możliwość przedłużenia Oferty na kolejne 6 miesięcy.
 10. Każdej zamieszczonej w Serwisie Ofercie odpowiada, nadany na stałe przez Administratora, indywidualny numer Oferty.
 11. Do każdej Oferty Użytkownik może być dodane zdjęcia.
 12. Użytkownik przekazując Ofertę do zamieszczenia w Serwisie oświadcza i gwarantuje, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich.
 13. Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia co do praw majątkowych do publikacji pod adresem Administratora to Użytkownik po zawiadomieniu przez Administratora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a także zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. W razie zasądzenia roszczeń od Administratora Użytkownik zwróci Administratorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 14. Zabrania się umieszczania w treści Ofert jakichkolwiek dodatkowych form reklamy poza informacjami wymaganymi przez Formularz Serwisu.
 15. Użytkownik zamieszczając Ofertę w Serwisie jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień.

§ VII. Udostępnianie Ofert

 1. Oferty zamieszczone w Serwisie, są udostępniane za pośrednictwem sieci Internet na stronach Serwisu.
 2. Zamieszczanie Ofert jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych Odwiedzających Serwis.
 3. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu pojawiające się w Ofercie mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu ze wskazaną osobą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 4. Oferta zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, nie może być powielana bez zgody lub wiedzy Użytkownika.
 5. Jakiekolwiek informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu, nie mogą być wykorzystywane ze szkodą dla Użytkowników Serwisu.

Doradcy

§ VIII. Rola Doradcy

 1. Doradcą może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca doświadczenie w doradztwie przy transakcjach typu fuzje i przejęcia, jak również pośrednicy mający doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych.
 2. Doradca publikuje w Serwisie swój profil działalności oraz dane teleadresowe.
 3. Doradca posiada również możliwość publikacji ogłoszeń swoich klientów, przy czym Doradca publikując każdorazowo nową Ofertę oświadcza, iż został upoważniony przez właściciela przedmiotu Oferty do jej publikacji w zamieszczonej treści.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Oferty publikowane przez Doradców.

§ IX. Rejestracja Doradcy

 1. Rejestracja Doradcy w Serwisie następuje po wypełnieniu zamieszczonego Formularza i wysłaniu do Administratora klikając „Wyślij”. Administrator po otrzymaniu wniosku od Doradcy o zarejestrowanie w Serwisie podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
 2. Pola Formularza oznaczone gwiazdką są obowiązkowe a ich niewypełnienie skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania danego Doradcy.
 3. Rejestracja Doradcy jest bezpłatna.
 4. Dokonując rejestracji Doradca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 5. Doradca w każdej chwili ma prawo do edycji i dokonania zmian w swoich danych oraz ma prawo do zmiany hasła i usunięcia z bazy.
 6. Doradca może wnioskować o usunięcie swojego profilu z bazy poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia Doradcy z Serwisu w przypadku, gdy:
  a) zostanie stwierdzone naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) zostanie stwierdzone naruszenie przepisów prawa lub zasad ogólnie przyjętych norm społecznych,
  c) Doradca nie jest w stanie udokumentować wystarczającego doświadczenia (popartego ilością sfinalizowanych transakcji).

Zasady korzystania z Serwisu i postanowienia końcowe

§ X. Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników Serwisu, a prowadzony przez niego Serwis pełni jedynie rolę informacyjną.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania się jednej ze stron.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności: za poprawność informacji zamieszczanych w Serwisie, za ich aktualność, jak również za konsekwencje wynikające z korzystania z danych zamieszczonych w Serwisie, przez innych Użytkowników.
 4. Treści Ofert zawartych w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 5. Administrator nie odpowiada za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane przez Odwiedzających.
 6. Publikacja w Serwisie przez Użytkownika i Doradcę wszelkich plików oraz treści jest równoznaczna ze zgodą na ich udostępnianie innym Użytkownikom. Jednocześnie Administrator ma prawo oznaczania publikowanych materiałów swoim logo/stopką.
 7. Administrator ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.
 8. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu i publikowanie na nim plików, treści.
 9. Administrator dołoży wszelkich starań i środków aby nie było przerw w działaniu Serwisu. Jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Serwisu. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych.
 10. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.

§ XI. Ochrona danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator i właściciel Serwisu oświadcza, że baza danych zarejestrowanych Użytkowników i Doradców prowadzona jest zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik, wraz z akceptacja niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora korespondencji handlowej drogą elektroniczną, na wszystkie skrzynki poczty elektronicznej podawane podczas rejestracji (także w przypadku późniejszej modyfikacji danych, w tym adresu skrzynki poczty elektronicznej) oraz korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ XII. Regulamin

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika lub Doradcę postanowień niniejszego Regulaminu co oznacza, że Użytkownik lub Doradca Serwisu uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Administrator i właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, w tym wprowadzenia opłat za korzystanie z Serwisu, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, każdy Użytkownik i Doradca ma prawo zrezygnować ze swojego Konta poprzez zgłoszenie chęci jego usunięcia Administratorowi.
 4. Administrator ma prawo do ustanawiania innych regulaminów korzystania z określonych usług i funkcji Serwisu. W takich przypadkach dodatkowe regulaminy dostępne będą w danej części Serwisu.
 5. W przypadku złamania przez Użytkownika lub Doradcę jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub Doradcy.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 7. Regulamin oraz wszelkie do niego zmiany wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.